Splošne določbe poslovanja

Splošne določbe poslovanja

S splošnimi pogoji poslovanja posrednika(CONSIDO) v prometu z nepremičninami se ureja poslovno razmerje med agencijo za posredovanje v prometu z nepremičninami (v nadaljnjem besedilu: Posrednik CONSIDO ) in fizično in/ali pravno osebo POVEZANO Z NAKUPOM ali PRODAJO (v nadaljnjem besedilu Kupec ali Prodajalec), ki s Posrednikom sklene Pogodbo o posredovanju v prometu z nepremičninami.
Splošni pogoji so sestavni del Pogodbe o posredovanju.

Posrednik v prometu z nepremičninami CONSIDO - agencija za promet z nepremičninami

Posredovanje v prometu z nepremičninami so vsa dejanja Posrednika/CONSIDO v prometu z nepremičninami, ki se nanašajo na povezovanje Prodajalca in tretje osebe ter na pogajanja in priprave za sklenitev pravnih poslov, katerih predmet je določena nepremičnina, zlasti pri nakupu, prodaji, najemu, menjavi, in ostalem.
Nepremičnine so delčki zemljine površine, skupaj z vsem kar je z zemljiščem trajno povezano na površini ali pod njo, skladno z določbami Zakona o lastništvu in drugih stvarnih pravicah. Prodajalec ali Kupec je fizična in/ali pravna oseba, ki s Posrednikom/CONSIDO za promet z nepremičninami sklene Pogodbo o posredovanju.
Tretja oseba je tista, ki jo Posrednik v prometu z nepremičninami poskuša povezati s Prodajalcem zaradi pogajanj o sklenitvi pravnih poslov, katerih predmet je določena nepremičnina.
Posredniško nadomestilo je znesek, ki ga je Prodajalec ali Kupec ali eden izmed njih dolžan plačati Posredniku CONSIDO za storitve posredovanja.

PONUDBA NEPREMIČNIN


Ko Prodajalec angažira CONSIDO za promet z nepremičninami, predstavnik agencije pride na ogled nepremičnine in analizira vse potrebne dokumente. Dogovarja pogoje prodaje in s Prodajalcem podpisuje Pogodbo o posredovanju v prometu z nepremičninami (POSREDNIŠKA POGODBA).
Foto - video zapis beleži obstoječe stanje nepremičnine zaradi predstavitve nepremičnine Kupcem. Ponudba podjetja CONSIDO prav tako temelji na podatkih, ki so prejeti v pisni in ustni elektronski obliki s strani Prodajalca.
Ponudba s podatki o nepremičninah velja za potrjeno ko se podpiše Pogodba o posredovanju med Prodajalcem in Posrednikom podjetja CONSIDO. V kolikor je nepremičnina v solastništvu več oseb, je potrebno pisno soglasje za Pogodbo o posredovanju (pooblastilo) vseh solastnikov ali predstavnikov (pooblaščencev) vseh solastnikov le-te nepremičnine.
Agencija si pridržuje pravico do morebitnih napak pri opisu in/ali ceni nepremičnine ter možnost, da je oglaševana nepremičnina že prodana in/ali dana v najem in/ali je lastnik nepremičnine odstopil od prodaje ponujene nepremičnine.
CONSIDO ni odgovorno za napake iz 3. odstavka tega člena.
CONSIDO ni odgovorno za napake in/ali skrajno malomarno ravnanje Prodajalca.

POGODBA O POSREDOVANJU (POSREDNIŠKA POGODBA)


S Pogodbo o posredovanju se Posrednik CONSIDO zavezuje, da bo s Prodajalcem povezal tretjo osebo, ki se pogaja ali se bo pogajala v zvezi s sklenitvijo pravnega posla, oba pa se skladno z dogovorom zavezujeta izplačati Posredniku podjetju CONSIDO posredniško nadomestilo, skladno s cenikom, če se sklene pogodba o pravnem poslu.
Posrednik bo na podlagi Pogodbe o posredovanju izvajal oglaševanje nepremičnine na svoji spletni strani www.consido.hr, ali drugih spletnih portalih ( OGLAS.HR , CENTAR NEKRETNINA, NJUŠKALO , PLAVI OGLASNIK..ter v tiskanih medijih…)

PRIDOBITEV PRAVICE DO NADOMESTILA


CONSIDO za promet z nepremičninami s podpisom pridobi pravico do celotnega nadomestila, v trenutku sklenitve Predpogodbe, oziroma Pogodbe, s katero so se Nalogodajalci zavezali skleniti posredovani pravni posel. Nadomestilo se izplača podjetju CONSIDO neposredno po sklenitvi pravnega posla, za katerega je CONSIDO za promet z nepremičninami posredoval, oziroma s podpisom Predpogodbe ali Pogodbe dveh pogodbenih strank. Cene nepremičnin so izkazane v EUR in so plačljive v kunski protivrednosti, skladno s tečajem, sklenjenem v tej pogodbi in s tečajno listo HNB na dan izplačila.

OBVEZNOSTI POSREDNIKOV

Skladno z 21. čl. Zakona o posredovanju v prometu z nepremičninami Uradni list RH 107/07 se posrednik zavezuje opravljati predvsem naslednje:
1. izvršiti vpogled v listine, s katerimi se dokazuje lastništvo in/ali druga stvarna pravica na nepremičnini in opozoriti Prodajalca na očitne pomanjkljivosti in morebitna tveganja zaradi neurejenega zemljiškoknjižnega stanja nepremičnine, vpisanih stvarnih pravic ali drugih pravic tretjih oseb na nepremičnini
2. seznaniti Prodajalca s pomanjkljivostmi na nepremičnini in s stanjem na tržišču
3. seznaniti Prodajalca s povprečno tržno ceno podobne nepremičnine
4. prizadevati si za iskanje in povezovanje Prodajalca in tretje osebe zaradi sklenitve pravnega posla
5. posredovati v pogajanjih in si prizadevati, da pride do sklenitve pravnega posla
6. iskati priložnost za sklenitev pogodbe o posredovanem poslu med Prodajalcem in tretjo osebo in to s skrbnostjo dobrega gospodarja
7. oglasiti nepremičnino zaradi čim boljše predstavitve na nepremičninskem trgu ter opraviti tudi druga dejanja, ki presegajo običajno predstavitev
8. posredovati pri primopredaji nepremičnine - sestaviti ZAPISNIK O PRIMOPREDAJI NEPREMIČNINE
9. če je predmet sklenitve pogodbe zemljišče, preveriti namen zadevnega zemljišča, skladno z veljavnimi predpisi o prostorni ureditvi, ki se nanašajo na to zemljišče
10. Prodajalcu in tretjim osebam omogočiti ogled nepremičnin
11. v sodelovanju z odvetniško pisarno za Prodajalca izdelati Kupoprodajno predpogodbo, Kupoprodajno pogodbo, Intabulacijsko klavzulo (clausula intabulandi ), Predlog za vknjižbo pravic lastništva na nepremičnini pri pristojnem Občinskem sodišču, Zemljiško - knjižnem oddelku

OBVEZNOSTI PRODAJALCA

Skladno s 23. čl. Zakona o posredovanju v prometu z nepremičninami Uradni list RH 107/07, s to Pogodbo o posredovanju se prodajalec zavezuje opraviti zlasti naslednje:
1. obvestiti Posrednika o vseh okoliščinah, ki so pomembne za opravljanje storitve posredovanja in omogočiti vpogled v točne podatke o nepremičnini
2. omogočiti Posredniku vpogled v vse listine, ki dokazujejo njegovo lastništvo nad nepremičnino, oziroma drugo stvarno pravico na nepremičnini, ki je predmet posredovanja
3. opozoriti Posrednika na vsa vknjižena in nevknjižena bremena, ki obstajajo na nepremičnini
4. če je nepremičnina v solastništvu več oseb, je potrebno soglasje vseh solastnikov ali predstavnikov vseh solastnikov za prodajo nepremičnine in to v obliki sprejetja posredniške pogodbe
5. zagotoviti Posredniku in tretji osebi, zainteresirani za sklenitev posredovanega posla, neposredni pregled nepremičnine
6. obvestiti Posrednika po pisni poti o vseh spremembah v zvezi s poslom, za katerega je pooblastil Posrednika
7. izplačati Posredniku celotno posredniško nadomestilo za storitev posredovanja pri prodaji nepremičnine v znesku 2 - 4 % od določene kupoprodajne cene nepremičnine, in to neposredno po sklenitvi prvega pravnega akta, ki ga je Prodajalec sklenil s tretjo osebo, s katerim aktom je Prodajalcu izplačan znesek v imenu pologa in/ali dela in/ali celotne kupoprodajne cene nepremičnine
8. nadomestiti Posredniku stroške nastale med posredovanjem, ki presegajo običajne stroške posredovanja

OBVEZNOSTI KUPCEV

Ko se Kupec obrne na CONSIDO zaradi nakupa določene nepremičnine, se med agencijo in Kupcem sklene Pogodba o posredovanju pri prometu z nepremičninami.
CONSIDO za promet z nepremičninami opravlja naslednje storitve:
- Kupcu predloži dokazilo o lastništvu nad nepremičnino, ki je predmet kupoprodaje
- sestavlja Predpogodbo in/ali Kupoprodajno pogodbo za nepremičnino
- pri notarju organizira overovitev podpisov Prodajalca ( in Kupca)
- Predstavnik agencije je prisoten pri izplačilu kupoprodajne cene in primopredaji nepremičnine, ob kateri priliki se naredi tudi zapisnik o primopredaji.

Na podlagi pooblastila CONSIDO za Kupca opravlja naslednje dejanja:
a) Ministrstvu za finance -davčni upravi predloži davčno prijavo
b) ureja vse za prenos režij s Prodajalca na Kupca.
c) Zemljiškoknjižnem oddelku pristojnega Občinskega sodišča odda Kupoprodajno pogodbo za nepremičnino s Predlogom za vknjižbo pravice lastništva na Kupca.

Za opravljeno storitev posredovanja pri kupoprodaji nepremičnine agencija Kupcu zaračunava provizijo.

POSREDNIŠKE STORITVE

Velja, da je Posrednik CONSIDO opravil posredovanje ko je Prodajalcu omogočil stik s tretjo osebo (fizično in/ali pravno) zaradi pogajanja o sklenitvi pravnega posla, v kolikor je:
- neposredno odpeljal in napotil na Prodajalca tretjo osebo (fizično in/ali pravno) zaradi ogleda nepremičnine, ki je predmet posredovanja
- organiziral srečanje med Prodajalcem in tretjo osebo zaradi pogajanja o sklenitvi pravnega posla
- Prodajalcu sporočil ime, in/ali telefonsko številko (fiksno ali mobilno), in/ali številko telefaksa, in/ali e-pošte osebe pooblaščene za pogajanje in/ali sklenitev pravnega posla in/ali točen naslov tretje osebe, zainteresirane za sklenitev pravnega posla
- spravil Prodajalca v stik s tretjo osebo na katerikoli drug način, ki ne pušča nobenega dvoma v identifikacijo pooblaščene osebe za pogajanje in/ali sklenitev pravnega posla

POSREDNIŠKO NADOMESTILO IN STROŠKI POSREDOVANJA

Posrednik za svoje delo zaračunava posredniško nadomestilo v najvišjem skupnem znesku do 6% od ugotovljene kupoprodajne cene nepremičnine.
Posrednik CONSIDO za svoje delo Prodajalcu zaračunava nadomestilo v znesku, določenem s Pogodbo o posredovanju.
Posrednik CONSIDO pridobi pravico do posredniškega nadomestila v znesku, določenem s Pogodbo o posredovanju neposredno po sklenitvi prvega pravnega akta, ki ga medsebojno skleneta pogodbeni stranki (predpogodba ali končna pogodba).
Nadomestilo vključuje običajne stroške posredovanja, razen stroškov, ki presegajo običajne stroške posredovanja.
Posredniku, podjetju CONSIDO, pripada tudi pravica do stroškov, nastalih med posredovanjem, kateri stroški presegajo običajne stroške posredovanja.
O stroških, ki presegajo običajne stroške posredovanja in obveznosti plačevanja le-teh bo Posrednik CONSIDO obvestil Prodajalca po pisni poti. Nalogodajalec je privolil v plačilo stroškov, v kolikor jih takoj po prejemu pisnega obvestila ni oporekal.
Posredniško nadomestilo in stroške je Prodajalec obvezen plačati na račun Posrednika najkasneje v roku 3 dni od izstavitve računa ali isti dan v gotovini na roke, odvisno od višine nadomestila. Na znesek posredniškega nadomestila bo Posrednik obračunal DDV po zakonsko predpisani stopnji.
V kolikor Prodajalec odstopi od sklenitve pravnega posla med zaključevanjem posredovanega posla, Posredniku, podjetju CONSIDO, je dolžan izplačati realne stroške, nastale med posredovanjem, oziroma je dolžan izplačati Posredniku stroške porabljenega časa, oglaševanja in ostalih efektivno nastalih stroškov.
Prodajalec je dolžan izplačati Posredniku CONSIDO posredniško nadomestilo, v primeru ko s osebo, s katero jo je povezal Posrednik, sklene pravni posel različen od posredovanega, ki pa ima enako vrednost kot ga ima pravni posel, oziroma s katerim se dosega enak namen kot s posredovanim pravnim poslom.
Prodajalec je dolžan izplačati Posredniku posredniško nadomestilo če zakonski, oziroma zunajzakonski partner, potomec ali eden izmed staršev Prodajalca sklene posredovani pravni posel z osebo, s katero je Posrednik povezal Prodajalca.
Posrednik ima pravico do predujma posredniškega nadomestila, če je le-ta sklenjen s pogodbo. Posrednik ima pravico do posredniškega nadomestila tudi v primeru, da le-to ni izrecno sklenjeno s Pogodbo o posredovanju. Višina nadomestila se določi s posredniško tarifo.

ODGOVORNOST ZA ŠKODO


Prodajalec je odgovoren za škodo v kolikor je ravnal z goljufivim namenom in zatajil ali podal netočne podatke, bistvene za posle posredovanja.
Prodajalec je odgovoren za škodo tudi v primeru namernega ali skrajno malomarnega ravnanja s svoje strani, do Agencije in/ali tretje osebe, s katero ga je Agencija pripeljala v stik.
CONSIDO Posrednik in Prodajalec s pogodbo sklepata obveznost Prodajalca, da izplača Agenciji vse stroške, nastale med posredovanjem, ki pa ne morejo biti večji od posredniškega nadomestila za posredovani posel.

CENIK POSREDNIŠKIH STORITEV

Storitev Posredniško nadomestilo
Nakup nepremičnine - 2%-4%
Prodaja nepremičnine - 2%-4%
Menjava nepremičnine - 2%-4%
Najem/zakup nepremičnine do 5 let - 100% zneska mesečne najemnine
Najem/zakup nepremičnine 5 let in več - 200% zneska mesečne najemnine
Urna postavka za posredovanje z vključenimi stroški- 260,00 kn
Ocena tržne vrednosti nepremičnine - Po dogovoru
Ostale storitve Agencije - Po dogovoru
na cene se obračunava DDV po zakonsko predpisani stopnji.
Stroške upravnih kolekov in drugih pristojbin nosi Prodajalec.

EKSKLUZIVNO POSREDOVANJE


S Pogodbo o posredovanju se Prodajalec lahko zaveže, da za posredovani pravni posel ne bo angažiral nobenega drugega posrednika (ekskluzivno posredovanje), katera obveznost mora biti izrecno sklenjena v pogodbi.
Če je med trajanjem Pogodbe o ekskluzivnem posredovanju Prodajalec mimo Posrednika sklenil pravni posel preko drugega posrednika, za kateri pravni posel je naročil posredovanje pri ekskluzivnem posredniku, je dolžan Posredniku plačati dejanske stroške nastale v postopku posredovanja.
Pri sklenitvi pogodbe o ekskluzivnem posredovanju je posrednik dolžan opozoriti Prodajalca na pomen in pravne posledice te določbe.

TRAJANJE POGODBE IN PRENEHANJE POGODBE


Pogodba o posredovanju je sklenjena za določen čas, skladno z dogovorom med Prodajalcem in Posrednikom in preneha s potekom roka, za katerega je bila sklenjena, razen če v tem roku ni sklenjen posel, za katerega se je posredovalo.
Katerakoli izmed pogodbenih strank lahko iz posebej utemeljenega razloga odpove Pogodbo o posredovanju tudi pred potekom roka, za katerega je Pogodba sklenjena, in to izključno po pisni poti. Odpovedni rok znaša 8 (osem) dni od prejema odpovedi.
Prodajalec je dolžan nadomestiti Posredniku nastale stroške posredovanja, nadomestilo pa ne more biti manjše od 2 % začetne navedene cene.
Če Pogodba o posredovanju preneha s potekom časa, pogodbeni stranki nimata nobenih medsebojnih terjatev.
Prodajalec je dolžan, v kolikor sem sklene pravni posel s tretjo osebo, nemodoma po pisni poti obvestiti posrednika o prenehanju obveznosti posredovanja, oziroma o odpovedi Pogodbe o posredovanju. Prodajalec bo priznal posredovanje tudi po poteku Pogodbe o posredovanju, v kolikor je stik s tretjo osebo ustvarjen med trajanjem Pogodbe o posredovanju.

SODELOVANJE Z DRUGIMI AGENCIJAMI


CONSIDO je pripravljen sodelovati z drugimi posredniškimi agencijami, ki spoštujejo temeljna etična načela (s katerimi se izključuje podajanje neresničnih podatkov o poslovanju, zaradi pridobitve poslov in strank, katerokoli omalovaževanje drugih agencij, zaradi pridobitve poslov in strank, nerealne ocene nepremičnin, zaradi pridobitve posredniških poslov in izključitve drugih agencij s tržišča, izstopanje v sredstvih informiranja z namenom osebne promocije, na škodo drugih agencij). Medsebojno sodelovanje agencij temelji na Kodeksu poslovne etike posrednikov - članov Borze nepremičnin.

SPLOŠNE DOLOČBE IN REŠEVANJE SPOROV


Pri razmerjih med Prodajalci, Kupci in podjetjem CONSIDO, ki izhajajo iz Pogodbe o posredovanju in ki niso urejena s temi Splošnimi pogoji poslovanja ne s Pogodbo, se uporabljajo določbe Zakona o posredovanju v prometu z nepremičninami in Zakona o obligacijskih razmerjih. Za morebitne spore je pristojno sodišče stvarno pristojnega sodišča na Reki.